24 sierpnia, 2016

[:pl]

W imieniu większości członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, chcielibyśmy ustosunkować się do kilku wypowiedzi opublikowanych w artykułach i zamieszczonych  na  różnego rodzaju portalach internetowych. Poniżej odniesiemy się jedynie do tekstów, które ukazały się w ostatnim czasie, ale wypowiedzi w tym tonie powtarzane były wielokrotnie.

Artykuły: „To nie mury tworzą teatr”, „Gołda Tencer: Nawet nie mam już łez”, czy „Sytuacja Teatru Żydowskiego w Warszawie”, są nośnikiem ważnych dla społeczności żydowskiej kwestii. Jednak, prezentowane w nich stanowisko, nie zawsze obiektywne, jest w naszym pojęciu nadużyciem i dlatego zmuszeni jesteśmy zareagować. W w/w artykułach Pani Gołda Tencer – Dyrektor Teatru Żydowskiego powtarza, że jest spadkobierczynią 6 milionów zamordowanych Żydów.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce istnieje już od 1950 roku i mimo, iż jest najstarszą i największą organizacją żydowską promującą kulturę przodków, nigdy nie odważyłoby się powiedzieć, że to my jesteśmy spadkobiercami 6 milionów współbraci, zamordowanych w tragicznych latach Holocaustu.

Statut naszej organizacji wyraźnie wytycza cele, wg których postępują władze i członkowie Stowarzyszenia. Jednym z takich celów jest właśnie przybliżanie i propagowanie kultury żydowskiej. TSKŻ zajmuje się tym od pierwszego dnia swego istnienia; czy już wtedy Pani Gołda Tencer, która w 1950 roku miała zaledwie rok, stała na straży kultury żydowskiej? TSKŻ dociera z wydarzeniami kulturalnymi do 16 oddziałów w całej Polsce, do ludzi starszych i chorych, dla których wyjazd do Warszawy byłby ogromnym wysiłkiem lub byłby wręcz niemożliwy. To tam, w tych małych miasteczkach, takich jak Dzierżoniów, Legnica, Wałbrzych, czy Żary żyją ostatni już świadkowie świata, którego już nie ma. To dla nich od 65 lat realizujemy projekty integrujące naszą społeczność, przygotowujemy uroczystości świąteczne i rocznicowe. Najmłodszych członków organizacji kształcimy w poszanowaniu dla tradycji przodków, przybliżamy im kulturę i historię narodu żydowskiego. Czy to upoważnia nas do twierdzenia, że jesteśmy depozytariuszami ogromnej i bogatej spuścizny pomordowanych Żydów?

Nie możemy dłużej milczeć słysząc po raz kolejny wypowiedź Pani Gołdy Tencer, stwierdzającą, że to właśnie Ona i Teatr Żydowski są jedynymi spadkobiercami bogatej kultury żydowskiej i języka jidysz. To właśnie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce wydaje miesięcznik „Słowo Żydowskie”, którego znaczna część publikowana jest w języku jidysz. Każda z organizacji żydowskich ma prawo, a także obowiązek kultywowania naszej kultury, jednak żadna nie ma prawa do jej zawłaszczania. Nie godzimy się na takie zachowania; na uzurpowanie sobie prawa do nadużywania do celów populistycznych, terminów dotyczących holocaustu, zagłady, martyrologii naszych bliskich. Nie godzimy się na to jako organizacja i jako poszczególni jej członkowie. Sami stoimy na straży prochów naszych bliskich i nie pozwolimy, aby ktoś, przy okazji autopromocji, kupczył tymi pojęciami.

Członkowie TSKŻ w Polsce

[:en]

On behalf of the majority of the Socio-Cultural Association of Jews in Poland, we would like to respond to several statements published in articles and posted at various web portals. Here we refer only to the texts, which appeared recently, but the expression in this vein was repeated several times.

Articles: “It’s not the walls that create a theater”, “Golda Tencer: I have no more tears” or “The situation of the Jewish Theater in Warsaw”, are important carrier for the Jewish community issues. However, they presented their stand, not always impartial, in our eyes it is a misuse and that is why we are forced to react. In the mentioned articles Mrs. Golda Tencer – Director of the Jewish Theater constantly keeps saying that she is the successor of 6 million murdered Jews.
Socio-Cultural Association of Jews in Poland is active since 1950 and although it is the oldest and the largest Jewish organization promoting culture of our ancestors, would never dare to say that we are the heirs of 6,000,000 of our brothers killed in the tragic years of the Holocaust.
The Statute of our organization clearly has goals, which act by the authorities and members of the Association. One of these goals is just zooming and promoting of Jewish culture. TSKŻ involved in this from from the first day of its existence; and was it in those days, that Mrs. Golda Tencer, which in 1950 was only a year old, became the guardian of the Jewish culture? TSKŻ reaches with cultural events to 16 branches throughout the country, to the elderly and the sick, for whom a trip to Warsaw would be a huge effort or would be almost impossible. This is where, in these small towns, such as Dzierżoniów, Legnica, Walbrzych, or Żary live the last witnesses of a world that no longer exists. It is for them that for the last 65 years we implement projects that integrate our community, we prepare celebrations of holidays and anniversaries. We educate the youngest members of the organization with respect for the traditions of ancestors, we share with them the culture and history of the Jewish people. Does it entitle us to claim that we are the depositories of the vast and rich legacy of the murdered Jews?
We can no longer remain silent after hearing again the speech of Mrs. Golda Tencer, stating that it was she and Jewish Theatre that are the only heirs of the rich Jewish culture and the Yiddish language. It is the Socio-Cultural Association of Jews in Poland, which publishes a monthly magazine “Jewish Word”, much of which is published in Yiddish. Each Jewish organizations have the right and the duty to cultivate our culture, but none has the right to its appropriation. We will not accept such behavior; for usurping the right to abuse for the purpose of populist terms relating to the Holocaust, the extermination, the martyrdom of our loved ones. We will not accept it as an organization and as individual members. We stand ourselves on a guard over the ashes of our loved ones and we will not allow anyone, for the business of self-promotion, to trade these concepts.

Members of TSKŻ in Poland

[:]